URBAN REHABILITACION FOR THE SAN CRISTOBAL HILL - LETICIA SLUM, ALVARO PATRON ORDOÑEZ, IRIS KATHERINE QUINTANA MIRALLES.