Theatre complex at Koukaki, Athens, Charikleia Charatsari, Chryssanthi Tzovla.