KNOWLEDGE UNITES US: An open public library in the center of Athens, Koufidis Christos, Pittas Konstantinos, Faidon Kounas.