Hong Kong XL / L / M / S, Christine Sohar, Philipp Kramer.